ต.ค. 8

ขอต้อนรับ เข้าสู่เว็บนราธิวาส Naraed2.org  ครับ  เว็บเราเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา โรงเรียน และศูนย์ราชการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส  ทั้ง สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา สพท. สพป. เขต 1 และ เขต 2 และอื่นๆอีกมากมาย

โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 1

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. ชื่อผู้บริหาร นามสกุล ตำแหน่ง อนุบาล ประถม มัธยม ทั้งหมด ครู ห้อง
1 วัดกำแพง 2 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายจิตร ลีนิน ผอ.ร.ร. 13 62 0 75 9 8
2 บ้านยาบี 1 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายนราธิป ชุมประศาล ผอ.ร.ร. 36 123 0 159 11 8
3 บ้านไร่พญา 7 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายวัฒนา สูจิวัฒนารัตน์ ผอ.ร.ร. 53 135 27 215 17 8
4 บ้านกาแนะ 3 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายผดุงศักด์ิ ศูนย์คล้าย ผอ.ร.ร. 49 174 0 223 15 8
5 บ้านกูแบสาลอ 4 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายเฉลิมพล มุตตาหารัช ผอ.ร.ร. 34 158 0 192 12 8
6 บ้านโคกศิลา 6 กะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000 นายอมร นาคปก ผอ.ร.ร. 49 136 0 185 14 8
7 บ้านบางมะนาว 1 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นางพิสมัย หลัดเกลี้ยง ผอ.ร.ร. 42 184 0 226 14 8
8 บ้านค่าย 2 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นายเจริญ ทองเต็มดวง ผอ.ร.ร. 66 220 0 286 16 9
9 บ้านปูลากาป๊ะ 7 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นางราตรี รักมาก ผอ.ร.ร. 21 75 0 96 11 8
10 บ้านเขาตันหยง 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นายชมสิทธ์ิ ท่าสอน ผอ.ร.ร. 42 170 109 321 19

โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 2

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. ชื่อผู้บริหาร นามสกุล ตำแหน่ง อนุบาล ประถม มัธยม ทั้งหมด ครู ห้อง
11 บ้านหัวเขา 6 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นายสิทธิยา มามะ ผอ.ร.ร. 41 144 0 185 14 8
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นายอภิสิทธิ์ แลหะ ผอ.ร.ร. 59 173 0 232 15 8
13 บ้านโคกสยา 8 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นายสายัณห์ ขานโบราณ ผอ.ร.ร. 31 159 0 190 13 8
14 บ้านเปล 3 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000 นางทัศนีย์ ธนิกุล ผอ.ร.ร. 5 45 0 50 9 8
15 วัดพนาสณฑ์ 7 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นายประวิทย์ เพียรผล ผอ.ร.ร. 40 126 0 166 14 8
16 บ้านโคกเคียน 1 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นางรัตนา ปัตตานี ผอ.ร.ร. 8 19 0 27 4
17 บ้านโคกพยอม 2 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นายเพิ่มศักดิ์ จุฑามณี ผอ.ร.ร. 41 178 0 219 15 8
18 บ้านบือราเปะ 3 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นายนพ เทพา ผอ.ร.ร. 62 133 0 195 15
19 บ้านฮูแตทูวอ 4 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ ผอ.ร.ร. 36 138 0 174 16 8
20 บ้านทอน 5 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นายวิชัย อสิเศวตกุล ผอ.ร.ร. 190 481 126 797 44 28

โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปี 2552 แผ่นที่ 3

ลำดับ โรงเรียน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. ชื่อผู้บริหาร นามสกุล ตำแหน่ง อนุบาล ประถม มัธยม ทั้งหมด ครู ห้อง
21 บ้านทรายขาว 6 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 นางพินิตย์ ชูสุวรรณ ผอ.ร.ร. 14 80 0 94 8 8
22 อนุบาลนราธิวาส บางนาค เมือง นราธิวาส 96000 นายสุรพงศ์ มะหะมะ ผอ.ร.ร. 279 1035 0 1314 59 32
23 เมืองนราธิวาส บางนาค เมือง นราธิวาส 96000 นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ ผอ.ร.ร. 154 547 0 701 34 21
24 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 8 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายจิรพัฒน์ ขันทศกร ผอ.ร.ร. 46 194 0 240 14 8
25 บ้านจืองา 6 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายเพียร ยอดจันทร์ ผอ.ร.ร. 36 103 0 139 11 8
26 บ้านตะโละแน็ง 4 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายเนื่อง น้อยเอียด ผอ.ร.ร. 31 104 0 135 10 8
27 บ้านยารอ 1 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายเชาวลี เลาะยีตา ผอ.ร.ร. 44 166 0 210 14 8
28 บ้านโคกตีเต 2 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายการุณ เรืองกาญจณ์ ผอ.ร.ร. 24 84 0 108 10 8
29 บ้านโคกสุมุ 3 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายวัฒนชัย มณีพันธุ์ ผอ.ร.ร. 38 125 0 163 12 8
30 บ้านแคนา 11 บางปอ เมือง นราธิวาส 96000 นายกฤษณะ ว่าพัฒนวงศ์ ผอ.ร.ร. 55 165 40 260 19 11
31 บ้านโต๊ะนอ 4 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นายวีระพงษ์ ศิริกูลวัฒนากิจ ผอ.ร.ร. 38 118 0 156 12 8
32 บ้านจูดแดง 6 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นายชัยสิทธิ์ พัฒนปรีชาวงค์ ผอ.ร.ร. 40 118 0 158 11 8
33 บ้านโคกแมแน 3 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นายมนัส งานทวีเลิศสิน ผอ.ร.ร. 33 134 0 167 12 8
34 บ้านจะแลเกาะ 7 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นางนัยนา รอดแถม ผอ.ร.ร. 33 73 0 106 9 8
35 บ้านมะนังกาหยี 1 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นายวิชาญ อธิกพันธุ์ ผอ.ร.ร. 81 272 89 442 28 17
36 บ้านสุไหงบาลา 5 มะนังตายอ เมือง นราธิวาส 96000 นายอร่าม ดือราซอ ผอ.ร.ร. 35 122 0 157 10 8
37 วัดโคกโก 4 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000 นายวีรสิทธิ์ เอนกรัตน์ ผอ.ร.ร. 28 133 56 217 18 8
38 บ้านรามา 5 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000 นายวิเชียร หหน่อแดง ผอ.ร.ร. 33 127 0 160 15 8
39 บ้านทำเนียบ 6 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000 นายธีระ หมั่นสกุล ผอ.ร.ร. 27 122 0 149 12 8
40 บ้านปลักปลา 10 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000 นางรูสะนานิง เทพลักษณ์ ผอ.ร.ร. 67 254 0 321 19 8
41 วัดลำภู 2 ลำภู เมือง นราธิวาส 96000 นายสมชาย สุวรรณราช ผอ.ร.ร. 21 87 0 108 14 8

แหล่งทีมา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส